menu
menu

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníky, kteří nemají uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem.

Poskytovatel

Poskytovatelem je Ing. Jaroslav Dostál, IČ 13215752, se sídlem Pernerova 67, PSČ 565 01 Choceň
(dále jen ,,poskytovatel“)


Všeobecné podmínky

Poskytovatel dodává zákazníkovi hotová jídla nebo výrobky objednané z webových stránek www.dostaljidlo.cz. Zákazník objednávku realizuje prostřednictvím objednávkového systému na webových stránkách formou elektronického obchodu, kde se může zaregistrovat a postupuje dle pokynů a informací, které jsou dostupné na webových stránkách. Za objednávku, výběr jídla nebo objednané množství poskytovatel nezodpovídá.


Termín a místo dodání

Poskytovatel rozváží hotová jídla a výrobky v jednotlivých okresech ČR, které jsou uvedené na www.dotaljidlo.cz. Rozvoz provádí jak do firem tak do domácností.

Vzhledem k rozsáhlosti zavážených okresů si poskytovatel vyhrazuje právo odmítnout závoz do místa, které by bylo příliš vzdálené od rozvozové trasy, byť by bylo v okrese, kde poskytovatel provádí rozvoz hotových jídel a nebo by byl z jiných důvodů rozvoz ekonomicky nebo časově nepřijatelný.

Rozvoz se provádí každý pracovní den mezi 7,30 a 13,00 hodinou. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zpožděný závoz z důvodu špatné dopravní situace, nehody, poruchy vozidla, špatného počasí nebo jiných nepředvídatelných okolností.

Zákazník musí poskytovateli umožnit předání jim objednaných jídel a výrobků na předem dohodnutém místě a stanoveném čase.


Objednávka

Objednávka musí být realizována prostřednictvím webových stránek www.dostaljidlo.cz a v souladu s pokyny uvedenými na těchto stránkách. V případě, že zákazník nemá přístup k internetu, může objednávku provést telefonicky na tel.: 465 483 502, nebo přes svého závozce, který objednávku zanese do objednávkového systému.

Každá provedená objednávka je závazná a zákazníkovi plyne povinnost ji uhradit i v případě, že následnou dodávku odmítne přijmout.


Cena výrobků a platební podmínky

Informace o cenách hotových jídel a výrobků nabízených poskytovatelem je na webových stránkách www.dostaljidlo.cz. 


Platba

Platba se provádí vždy při každé objednávce. Platbu je možno realizovat v českých korunách. V případě nezdůvodněné (nemoc, dovolená, služební cesta) opožděné platby, může poskytovatel požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě opakovaných problémů s placením, může poskytovatel přerušit dovoz jídel a výrobků zákazníkovi.

Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení.

Ceny za zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy, Pokud není doprava dle dalších podmínek zdarma. Změna cen zboží ze strany prodávajícího je vyhrazena; prodávající kupujícímu sdělí aktuální cenu ke dni objednávky ze strany kupujícího.

Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pernerova 68, 565 01 Choceň;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně platební kartou

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Popřípadě může být doba splatnosti po domluvě se zákazníkem individuálně nastavena. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Dobírkou – prodávající zašle objednané zboží kupujícímu vlastní dopravou nebo zásilkovou službou. Při převzetí kupující uhradí cenu zboží v hotovosti.

Bezhotovostní platební kartou – kupující může provést úhradu platební kartou VISA nebo Mastercard prostřednictvím zabezpečeného internetového terminálu. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Připsání platby proběhne ve velice krátké době a zboží tak může být expedováno. Daňový doklad je vystaven po připsání platby na účet prodávajícího a zaslán elektronicky nebo poštou do 14 pracovních dnů zákazníkovi.


Reklamace

Pokud zákazník není spokojen s kvalitou dodaného jídla, výrobku nebo poskytovanými službami, pro rychlé a efektivní řešení se musí spojit s poskytovatelem na tel. 465 483 502 nebo prostřednictvím emailu : obchod@dostaljidlo.cz. Poskytovatel reklamaci či připomínky objektivně vyhodnotí a se zákazníkem se dohodne na řešení.